Статут ФФКР PDF Друк e-mail

ffkr

Зареєстровано                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                         

Калуським міськрайонним                                                                  Конференцією федерації футболу

управлінням юстиції                                                                              Калуського району

 11   травня   2006 р.                                                                               21   квітня  2006 р.

Начальник управління юстиції                                                             Протокол №1

___________________Я. Мельник

ВЗЯТО ДО ВІДОМА ЗМІНИ                                                            ЗМІНИ  ЗАТВЕРДЖЕНО

Калуським міськрайонним                                                                  Конференцією федерації футболу

управлінням юстиції                                                                             Калуського району

наказ № 94-ОД                                                                                       27 лютого 2010 р.

від 02 грудня  2010 р.                                                                            Голова Федерації футболу                                                           

Начальник управління юстиції                                                             __________________В. Луцький                               

___________________Я. Мельник

 

статут

районної спортивної громадської організації

„Федерація футболу Калуського району”

 

 

 

 

 

 

 

м. Калуш

2010

ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1.  НАЗВА, СКЛАД, ПОВНОВАЖЕННЯ,

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

1.1. Районна спортивна громадська організація „Федерація футболу Калуського району”, далі (ФФКР), є районною громадською незалежною спортивною організацією, яка сприяє розвитку і піднесенню футболу у Калуському районі, створена відповідно до Законів України „Про об’єднання громадян” та „Про фізичну культуру і спорт” на засадах індивідуального та колективного членства.

1.2. ФФКР поширює свою діяльність на території Калуського району.

1.3. ФФКР є юридичною особою з усією юридичною правоздатністю, що охоплюється цим поняттям згідно з чинним цивільним законодавством України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському, мати майно (рухоме і нерухоме) на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатку та штампи зі своїм найменуванням та іншу символіку, зразки яких затверджуються Виконкомом та реєструються в установленому порядку.

1.4. Правовою основою діяльності ФФКР є Конституція України та чинне законодавство України. Цей Статут, регламентуючі документи та рішення загального характеру, що приймаються органами ФФКР в межах їх статутних повноважень, є обов’язковими для всіх членів (представників колективних членів) ФФКР.

1.5. ФФКР визнає цілі та завдання Ф1ФА, УЕФА, ФФУ, ІФФФ, керується в своїй діяльності, зокрема, при розробці регламентуючих документів, документами зазначених організацій (Статутами, інструкціями, рішеннями тощо) та бере на себе зобов’язання, що вона, її колективні члени, клуби, гравці та офіційні особи будуть дотримуватись обов’язків, передбачених цими документами.

1.6. Для досягнення своїх цілей та виконання завдань, визначених даним Статутом відповідно до свого правового статусу, ФФКР має право в установленому порядку:

1.6.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.

1.6.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах і організаціях.

1.6.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

1.6.4. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування

інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

1.6.5. Вносити пропозиції до органів влади і управління з приводу розвитку футболу.

1.6.6. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.

1.6.7. Бути засновником засобів масової інформації.

1.6.9. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством, для об’єднань такого роду, вчиняти інші дії, незаборонені законодавством.

1.7. Офіційною назвою ФФКР є:

українською мовою – районна спортивна громадська організація „Федерація футболу Калуського району”;

скорочена назва – Федерація футболу Калуського району.

1.8. Місцезнаходження офісу ФФКР: Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Шевченка, буд.8, тел.7-88-04.

СТАТТЯ 2.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. ФФКР діє з метою сприяння розвитку футболу в Калуському районі, зростання його рівня і масовості, гідного представництва в обласних, всеукраїнських та міжнародних футбольних організаціях шляхом консолідації і координації зусиль громадян і організацій регіону, зацікавлених у піднесенні районного футболу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, демократизації управління футболу, поширення єдиної концептуально-вираженої політики розвитку футболу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, популяризації футболу, задоволення та захисту інтересів членів Федерації.

2.2. Для досягнення вищезазначеної мети, ФФКР ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку футболу в районі, перспективних планів підготовки збірних команд району до участі в обласних, всеукраїнських змаганнях та турнірах.

2.2.2. Сприяти ефективній діяльності членів ФФКР з виконання статутних завдань. Організовувати виконання рішень керівних та юридичних органів ІФФФ, висувати кандидатури на обрання в керівні органи ІФФФ та здійснювати делеговані повноваження.

2.2.3. Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити футбольні чемпіонати, кубкові змагання серед членів Федерації.

2.2.4. Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами ФФКР.

2.2.5. Погоджувати різноманітні підходи членів ФФКР до проблем, що відносяться до сфери діяльності ФФКР та її членів, запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами ФФКР та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної діяльності щодо розвитку футболу.

2.2.6. Забезпечувати дотримання всіма членами ФФКР установчих та регламентуючих документів ФФКР, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ІФФФ, цих документів).

2.2.7. Запобігати проявам негативної практики арбітражу в футболі, сприяти його об’єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню.

2.2.8. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодій членів ФФКР, які, зокрема, виключають дискримінацію щодо членів ФФКР (представників колективних членів) з будь-яких підстав.

2.2.9. Захищати інтереси членів ФФКР у стосунках з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

2.2.10. Надавати правову і соціальну допомогу членам ФФКР (представникам колективних членів) – клубам, гравцям, тренерам, офіційним особам та іншим фахівцям футболу, проявляти турботу про ветеранів футболу.

2.2.11. Підтримувати зв’язок і співпрацювати з ІФФФ. Забезпечувати дотримання Статутів та інших регламентуючих документів ФІФА, УЕФА, ФФУ, ІФФФ членами ФФКР (представниками колективних членів).

2.2.12. При отриманні відповідних повноважень організовувати міжнародні, всеукраїнські та обласні турніри на території району, рекомендувати клубні команди, що представляють колективних членів ФФКР до участі в обласних, всеукраїнських змаганнях.

2.2.13. Організовувати семінари з перепідготовки арбітрів, тренерів та фахівців членів Федерації футболу.

2.2.14. Сприяти поширенню інформації про футбол в Україні, області (в т. ч. про діяльність ФФКР).                                 

2.2.15. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФКР (або представників колективних членів).

2.2.16. Представляти гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань.

2.2.17. Організовувати виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної і рекламної продукції ФФКР.

ГЛАВА ІІ. ЧЛЕНСТВО У ФФКР

СТАТТЯ 3.   ЧЛЕНСТВО

3.1. ФФКР діє на основі індивідуального та колективного членства.

3.2. Членство у ФФКР відкрите для громадян Калуського району та громадських спортивних організацій:  асоціацій футболу спортивних товариств, об’єднань громадян та інших громадських організацій, які поділяють мету та Статутні завдання ФФКР і бажають сприяти її діяльності.

СТАТТЯ 4. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЧЛЕНИ ФФКР

4.1. Колективними членами ФФКР можуть стати громадські організації, спілки громадських організацій, фонди, асоціації, колективи підприємств, установ, господарчих товариств та підрозділів зазначених структур, які поділяють мету ФФКР і її статутні завдання, а також бажають сприяти її діяльності.

4.2. Індивідуальними членами ФФКР можуть бути особи віком старше 14 років.

4.3. Особа, якій надано членство у ФФКР, зобов’язана протягом тридцяти днів сплатити встановлені вступні та членські внески за весь поточний рік прийняття до ФФКР у розмірі, встановленому Виконавчим комітетом.

 

Глава ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

СТАТТЯ 5. ПРАВА

5.1. Користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ФФКР.

5.2. Брати участь в управлінні ФФКР через обрані за їх участю органи ФФКР.

5.3. Брати участь (через своїх делегатів) в обранні керівних органів, висувати кандидатури; бути обраними до складу органів ФФКР.

5.4. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФФКР.

5.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФКР та її органів.

5.6. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться ФФКР, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами ФФКР.

5.7. Користуватись підтримкою ФФКР в своїй діяльності, що відповідає Статутній меті ФФКР.

5.8. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав та законних інтересів з боку ФФКР.

5.9. Користуватись правом виходу із членів ФФКР.

СТАТТЯ 6. ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Активно сприяти розвитку футболу в Калуському районі.

6.2. Співпрацювати з ФФКР з усіх питань, які стосуються організації змагань та футболу взагалі.

6.3. Підтримувати авторитет ФФКР, не вчиняти дій, які суперечили б Статутним цілям ФФКР чи підривали її престиж.

6.4. Підкорятись у своїй діяльності у сфері футболу вимогам Статутів і регламентуючих документів ФФКР, ІФФФ та дотримуватись Правил гри, які встановлені Міжнародною Радою футбольних асоціацій.

6.5. Виконувати рішення, прийняті керівними органами ФФКР та ІФФФ в межах їх компетенції.

6.6. Дотримуватись принципів поваги, чесності, справедливості та спортивної майстерності з принципами чесної гри. Стежити, щоб клуби, гравці та офіційні особи їх дотримувались.

6.7. Забезпечувати дотримання Статуту і регламентуючих документів ФФКР і ІФФФ всіма особами, що є їх членами (гравцями, тренерами, іншими фахівцями в сфері футболу) та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень юридичних органів ФФКР та ІФФФ.

6.8. Дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами ФФКР та ІФФФ.

6.9. Брати безпосередню участь у змаганнях, що проводяться ФФКР в порядку, які визначаються регламентуючими документами ФФКР відповідно до рішення органів ФФКР.

6.10. Забезпечувати відповідність своїх установчих та регламентуючих документів вимогам ФФКР,  повідомляти про зміни в таких документах.

6.11. Забезпечувати виконання основного обов’язку ФФКР для колективного члена ФФКР: проведення належних та демократичних виборів своїх керівних і виконавчих органів та делегатів на Конференцію ФФКР.

6.12.Своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші обов’язкові грошові внески.

СТАТТЯ 7.  ПРОЦЕДУРА ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЧЛЕНСТВА ФФКР

7.1. Громадська спортивна організація (федерація, асоціація, об’єднання, спортивні товариства та інші), яка бажає стати колективним членом ФФКР, повинна подати на розгляд у ФФКР письмову  заяву.

7.2. Заява про надання колективного членства повинна містити офіційне рішення про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об’єднаннях, декларацію про згоду дотримуватись Статутних та

регламентуючих документів ФФКР та ІФФФ, сприяти їх діяльності та виконувати рішення  керівних та юридичних органів ФФКР та ІФФФ.

7.3. До заяви додаються копії установчих документів для зареєстрованих громадських організацій, предмет діяльності яких належить до відповідної сфери футболу і Статутів або регламентуючих документів для організації (асоціацій тощо), які створюються та затверджуються ФФКР.

7.4. ФФКР може вимагати від кандидата у колективні члени ФФКР також іншу інформацію (документи) про їх структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри у футбол), тощо.

7.5. Розгляд подання заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) в члени ФФКР здійснюється Конференцією.

7.6. Протягом роботи Конференції, на якій має бути вирішено питання прийняття кандидата в колективні члени, кандидат може через своїх делегатів виступати на засіданнях Конференції в підтримку свого прохання. Проте, ці делегати повинні залишити зал засідань Конференції під час обговорення заяви іншими учасниками і на час проведення з цього питання голосування. Якщо прийнято позитивне рішення, то делегату колективного члена, щойно прийнятого до ФФКР, негайно дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції.

7.7. У період між Конференціями Виконавчий комітет ФФКР може надати тимчасове членство. Рішення про повне визнання повинно бути прийняте наступною Конференцією.

СТАТТЯ 8.   ПРИЗУПИНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА РОЗПУСК (ЛІКВІДАЦІЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ - КОЛЕКТИВНОГО ЧЛЕНА

8.1. Якщо, на погляд Виконавчого комітету, організація – член ФФКР неодноразово здійснювала серйозні порушення цього Статуту, регламентів, положень або рішень ФФКР, Виконавчий комітет ФФКР уповноважений призупинити членство даної організації в ФФКР.

8.2. Рішення Виконавчого комітету ФФКР про будь-яку призупинку членства повинно бути внесено на затвердження наступної Конференції. Конференція зазначає у своєму рішенні чи  підтверджує вона рішення Виконавчого комітету ФФКР чи ні, або знімає призупинку членства чи її продовжує.

8.3. Якщо Конференція не розглядає цього питання, призупинка членства закінчується.

8.4. Організація – член ФФКР може призупинити членство після закінчення фінансового року ФФКР при умові подачі письмової заяви, до Виконавчого комітету ФФКР.

8.5. Якщо організація – член ФФКР розпущена або ліквідована, одночасно призупиняється її членство у ФФКР.

8.6. Організація – член ФФКР може бути виключена із складу ФФКР, якщо вона:

8.6.1. Не виконала своїх фінансових обов’язків перед ФФКР.

8.6.2. Грубо порушила Статут, регламент (положення) або рішення ФФКР.

8.7. Рішення про виключення організації – члена ФФКР приймає Конференція.

8.8. Організація – член ФФКР зобов’язана вирішити всі свої фінансові обов’язки перед ФФКР до припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства.

 

ГЛАВА IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ

СТАТТЯ 9. керівні органи

9.1. Керівними і виконавчими органами ФФКР є:

— Конференція;

— Виконавчий комітет ФФКР;

— Секретаріат ФФКР;

— Юридичні органи.

СТАТТЯ 10. КОНФЕРЕНЦІЯ

10.1. Конференція є вищим керівним органом ФФКР.

10.2. Конференція є зібранням делегацій, обраних від членів ФФКР.

10.3. Конференція ФФКР є чинною за умови реєстрації для участі в ній не менш ніж двох третин від загальної кількості делегатів.

10.4. На Конференції ФФКР ведеться протокол засідання.

 

СТАТТЯ 11. ЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ: ПОВНОВАЖЕННЯ,

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ДЕННИЙ

11.1. Чергова Конференція проводиться кожні два роки , як правило, до Конференції ІФФФ.

11.2. Дату, місце проведення Конференції, порядок денний та норми представництва делегатів від членів на Конференції встановлює Виконавчий комітет ФФКР не пізніше, ніж за місяць до її проведення.

11.3. Рішення Виконавчого комітету ФФКР про скликання чергової Конференції в 5-ти денний термін направляється Секретаріатом ФФКР членам ФФКР.

11.4. Не пізніше ніж за 10 днів до проведення Конференції, члени ФФКР направляють Секретаріату ФФКР виписку з протоколу Конференції (загальних зборів) про:

11.4.1. обрання делегатів на Конференцію ФФКР згідно з нормами представництва, встановленими Виконавчим комітетом ФФКР для колективних членів ФФКР.

11.4.2. висунення кандидатури на обрання Головою ФФКР та кандидатур для обрання у виборні органи ФФКР, якщо такі є.

11.5. Секретаріат ФФКР, не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення Конференції ФФКР, направляє колективним членам ФФКР офіційне запрошення для участі їх делегатів у Конференції. 11.6. На Конференції розглядаються лише питання, затверджені Виконавчим комітетом ФФКР.

11.7. Конференція може розглянути питання, які не включені Виконавчим комітетом ФФКР в порядок денний, за умови, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів.

11.8. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності ФФКР, але його виключною компетенцією є:

11.8.1. Вибори Мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів Конференції.

11.8.2. Вибори Секретаріату з числа делегатів для ведення протоколу Конференції.

11.8.3. Вибори Лічильної комісії для проведення підрахунків голосів при голосуванні на Конференції.

11.8.4. Отримання і розгляд звіту голови ФФКР.

11.8.5. Отримання і розгляд звіту Ревізійної комісії ФФКР.

11.8.6. Вибори Голови ФФКР.

11.8.7. Вибори заступника голови ФФКР.

11.8.8. Вибори членів Ревізійної комісії ФФКР.

11.8.9. Вибори членів Контрольно-дисциплінарного комітету.

11.8.10. Вибори членів Апеляційного комітету.

11.8.11. Вибори членів Виконавчого комітету ФФКР.

11.8.12. Затвердження Статуту ФФКР та внесення змін і доповнень до нього.

11.8.13. Розгляд та прийняття рішень за пропозиціями, запропонованими колективними членами.

11.8.14. Розгляд заяв про надання членства або виключення організації – члена із складу ФФКР.

11.8.15. Прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства колективних членів, членів Виконавчого комітету, або інших керівних органів ФФКР.

11.8.16. Прийняття рішень про звільнення членів Виконавчого комітету та членів юридичних органів ФФКР.

СТАТТЯ 12. ПОЗАЧЕРГОВА  КОНФЕРЕНЦІЯ: ПОВНОВАЖЕННЯ,

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ДЕННИЙ

12.1. Позачергова Конференція ФФКР може бути скликана за рішенням Виконавчого комітету ФФКР або на письмову вимогу не менше 2/3 від загальної кількості Колективних членів із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

12.2. Підготовлений Виконавчим комітетом порядок денний направляється колективним членам разом з повідомленням про скликання Позачергової Конференції. Виконавчий комітет може включати до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції чергової конференції.

12.3. Жодні інші питання, крім тих, що затверджені Виконавчим комітетом ФФКР, не можуть розглядатися на Позачерговій Конференції ФФКР.

12.4. Ведеться протокол Позачергової Конференції ФФКР.

СТАТТЯ 13. ГОЛОВУЮЧИЙ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ФФКР ТА ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛОС

13.1. На Конференції ФФКР головує Голова ФФКР або, у разі його відсутності, заступник голови. У випадку відсутності заступника голови , на Конференції головує один із членів Виконавчого комітету ФФКР.

13.2. У випадку рівності голосів на Конференції ФФКР, Голова ФФКР має вирішальний голос.

СТАТТЯ 14. ПРАВО ГОЛОСУ

14.1. Кожний колективний член ФФКР, якщо він не втратив права голосу, має на Конференції ФФКР ту норму представництва (кількість делегатів), яку встановив Виконавчий комітет  ФФКР.

14.2. Передача голосів на Конференції ФФКР забороняється.

14.3. Голосування на Конференції є відкритим, якщо Конференція ФФКР не прийняла іншого рішення.

14.4. Рішення з усіх питань, що виносяться на голосування, окрім питань про внесення змін до Статуту та розпуск ФФКР,  приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів  Конференції.

14.5. У випадку розгляду питання про розпуск ФФКР, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 4/5 зареєстрованих делегатів Конференції ФФКР.

14.6. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 2/3 зареєстрованих делегатів Конференції ФФКР.

14.7. Тимчасова призупинка членства колективних членів у ФФКР не дає права їхнім делегатам брати участь в голосуванні.

 

СТАТТЯ 15. ВИБОРИ

15.1. Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним. Рішення з цього питання приймає Конференція ФФКР більшістю голосів зареєстрованих делегатів Конференції.

15.2. Кандидат на посаду вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримала більшість зареєстрованих  делегатів Конференції.

15.3. Якщо кандидат не набрав більшість голосів, проводиться другий тур голосування, в якому вважається обраним той кандидат, який отримав більше голосів зареєстрованих делегатів Конференції.

 

СТАТТЯ 16. РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

16.1. Рішення Конференції ФФКР набувають чинності з моменту їх прийняття Конференцією, якщо інше не передбачено в цьому рішенні.

 

СТАТТЯ 17. ГОЛОВА ФФКР

17.1. Головою ФФКР може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та учасником Конференції ФФКР.

17.2. Кандидатура на обрання Головою ФФКР пропонується Виконавчим комітетом ФФКР, або будь-яким делегатом на засіданні Конференції ФФКР, на якому розглядається питання про обрання Голови ФФКР.  Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.

СТАТТЯ 18. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ФФКР

18.1. Голова ФФКР обирається на Конференції ФФКР на чотирирічний термін. Він є вищою офіційною особою, яка очолює ФФКР. Голова ФФКР підзвітний і підконтрольний Конференції ФФКР та ІФФФ.

18.2. Голова ФФКР має такі невід’ємні права та обов’язки:

18.2.1. Особисто керує діяльністю ФФКР, забезпечує незалежність ФФКР, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту ФФКР і чинного законодавства.

18.2.2. Без довіреності представляє ФФКР перед ІФФФ, вищими державними органами України, іншими державними і недержавними установами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

18.2.3. Пропонує Виконавчому комітету ФФКР та Конференції ФФКР кандидатури осіб для обрання заступника голови,  членів Виконавчого комітету і юридичних органів ФФКР,  а Виконкому ФФКР – відповідального секретаря та голів постійних комітетів.

18.2.4. Керує роботою Виконавчого Комітету ФФКР, головує на засіданнях, затверджує положення про  органи ФФКР  та визначає періодичність їх скликання.

18.2.5. Має право підпису фінансових та інших документів ФФКР.

18.2.6. Розпоряджається коштами ФФКР у період між Конференціями.

18.2.7. Укладає від імені ФФКР угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах.

18.2.8. Видає накази, інструкції та інші документи, обов’язкові для підпорядкованих йому органів ФФКР.

18.2.9. Розподіляє між членами Виконавчому комітету ФФКР обов’язки.

18.2.10. Розглядає та затверджує протокол Конференції ФФКР, якщо від членів ФФКР не надійшли будь-які зауваження.

18.2.11. Нагороджує від імені ФФКР осіб за видатні заслуги перед футболом в Калуському районі.

18.3. Головує на Конференціях, засіданнях Виконкому ФФКР.

18.4. У випадку рівної кількості голосів у ході будь-якого голосування, має вирішальний голос.

18.5. У разі відсутності Голови ФФКР, його повноваження і обов’язки покладаються на заступника голови.

СТАТТЯ 19. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

19.1. Заступник голови обирається Конференцією ФФКР на чотирирічний термін.

19.2. У разі відсутності Голови ФФКР, його повноваження і обов’язки виконує заступник голови.

19.3. Заступник голови ФФКР підпорядковується і підзвітний Голові та Конференції ФФКР.

 

СТАТТЯ 20. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ФФКР. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

20.1. Виконавчий комітет ФФКР є виконавчим і керівним органом ФФКР в період між засіданнями Конференції ФФКР.

20.2. Члени Виконавчого комітету ФФКР обираються на засіданні Конференції ФФКР шляхом вільних та прямих виборів.

20.3. Виконавчий комітет ФФКР утворюється у складі:

— Голови ФФКР;

— Заступника голови ФФКР ;

— Відповідального секретаря ФФКР (після затвердження його на посаді Виконкомом ФФКР);

— Членів виконавчого комітету ФФКР.

20.4. Загальну кількість членів Виконавчого комітету ФФКР визначає Конференція ФФКР.

20.5. Члени Виконавчого комітету обираються Конференцією на чотирирічний термін.

20.6. Виконавчий комітет ФФКР має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною компетенцією Конференції ФФКР.

20.7. Роботу Виконавчого комітету ФФКР очолює Голова ФФКР, а в разі його відсутності – заступник голови ФФКР за його дорученням.

20.8. Виконавчий комітет ФФКР має наступні повноваження:

20.8.1. Здійснення загального управління ФФКР.

20.8.2. Визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФФКР.

20.8.3. Визначення місця і дати проведення наступної Конференції ФФКР.

20.8.4. Розгляд та затвердження норм представництв делегатів від колективних членів на наступній Конференції ФФКР.

20.8.5. Розгляд пропозицій щодо порядку денного Конференції ФФКР та його затвердження.

20.8.6. Розгляд пропозицій щодо кандидатур осіб для обрання Голови ФФКР, заступника голови,  членів Виконавчого комітету і юридичних органів ФФКР на Конференції ФФКР.

20.8.7. Обрання  делегатів ФФКР для участі в роботі Конференції ІФФФ та висунення кандидатур на обрання в керівні органи ІФФФ.

20.8.8. Призначення та відкликання Відповідального секретаря ФФКР.

20.8.9. Обрання Голів постійних комітетів, заступників голів постійних комітетів та необхідної кількості членів кожного комітету на чотирирічний термін.

20.8.10. Затвердження  регламентів усіх  змагань, що проводяться під егідою ФФКР.

20.8.11. Затвердження інших регламентів, планів, рішень та положень ФФКР.

20.8.12. Затвердження  розмірів вступних, річних, заявочних та інших обов’язкових грошових внесків колективних членів ФФКР і вирішення всіх інших  фінансових  питань.

20.8.13. Надання тимчасового членства або призупинення членства у ФФКР.

20.8.14. Затвердження зразків штампів, печаток, нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики,  тощо.

20.8.15. Здійснення господарського управління коштами та майном ФФКР.

20.8.16.  Формування та контроль бухгалтерського обліку.

20.8.17.  Затвердження  річного фінансового плану ФФКР.

20.8.18. Виконавчий комітет ФФКР з метою виконання своїх статутних завдань, може приймати рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ та громадських організацій із статусом юридичної особи, заснування благодійних фондів, інших юридичних осіб та затверджує їхні  Статути (Положення).

 

СТАТТЯ 21. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ ФФКР. КВОРУМ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

21.1. Як правило, Виконавчий комітет ФФКР збирається один раз на два місяці. Його скликає Голова ФФКР. Він же призначає позачергове засідання Виконавчого комітету ФФКР на вимогу не менше 2/3 членів від складу  Виконавчого комітету ФФКР або на вимогу Ревізійної комісії ФФКР.

21.2. Засідання Виконавчого комітету ФФКР чинне за умови участі в ньому не менш ніж двох третин від його кількісного складу.

21.3. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів у ході голосування вирішальний голос має Головуючий.  Голосування є відкритим, якщо Виконавчий комітет ФФКР не прийме інше рішення.

21.4. Рішення Виконавчого комітету ФФКР негайно вступає в силу, якщо інше не передбачено в цьому рішенні.

21.5. На засіданні Виконавчого комітету ФФКР ведеться протокол.

СТАТТЯ 22. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ФФКР

22.1. Контроль за фінансовою діяльністю ФФКР здійснюється Ревізійною комісією ФФКР, яка обирається Конференцією в складі трьох осіб терміном на чотири роки, підзвітна останній, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки щодо щорічних звітів та балансів.

22.2. Члени Ревізійної комісії на своєму засіданні обирають Голову комісії і його заступника.

22.3. Члени Ревізійної комісії не мають права входити до складу Виконкому, або будь-якого іншого комітету ФФКР.

22.4. Як правило, ревізійна комісія ФФКР приймає рішення в присутності всіх її членів.

22.5. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції за власної ініціативи або на вимогу не менш, ніж 2/3 складу членів ФФКР.

22.6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФФКР та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

22.7. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам ФФКР або її членам, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб ФФКР або її членів.

 

СТАТТЯ 23. ЮРИДИЧНІ ОРГАНИ ФФКР

23.1. Юридичними органами ФФКР є:

23.1.1. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФКР.

23.1.2. Апеляційний комітет ФФКР.

23.2. Члени юридичних органів обираються Конференцією на чотири роки і підзвітні тільки їй.

23.3. Члени юридичних органів не мають права входити до складу Виконкому ФФКР.

23.4. Юрисдикція та діяльність органів ФФКР визначаються діючим Дисциплінарним Регламентом, затвердженим Виконкомом ФФКР.

СТАТТЯ 24. КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ ФФКР

24.1. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФКР обирається на Конференції у складі 5-ти осіб.

24.2. Члени Контрольно-дисциплінарного комітету ФФКР на своєму засіданні обирають Голову

комітету та його заступника.

24.3. Як правило, Контрольно-дисциплінарний комітет приймає рішення в присутності всіх його членів. Кворум для прийняття рішень складається із 3-ох його членів, у тому числі Голови або його заступника. Голова ФФКР, заступник голови ФФКР можуть бути присутніми на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітетуФФКР із правом дорадчого голосу.

СТАТТЯ 25. АПЕЛЯЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФФКР

25.1. Апеляційний  комітет ФФКР обирається на Конференції в складі трьох осіб.

25.2. Члени Апеляційного комітету ФФКР на своєму засіданні обирають Голову та його заступника.

25.3. Голова Апеляційного комітету ФФКР повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом.

25.4. До юрисдикції Апеляційного комітету ФФКР відноситься розгляд апеляцій на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФКР.

25.5. Рішення, прийняті Апеляційним комітетом ФФКР, є остаточними і обов’язковими для всіх зацікавлених сторін.

ГЛАВА V.

ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ ФФКР

СТАТТЯ 26. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ ФФКР

26.1. Постійні комітети є робочими органами ФФКР, які виконують рішення Конференції, Виконавчого комітету і ведуть роботу під керівництвом Голови ФФКР, заступника голови ФФКР.

26.2. Постійні комітети утворюються і діють у відповідності зі Статутом ФФКР, а також з Положенням, затвердженим Виконавчим комітетом ФФКР.

26.3. Постійними комітетами ФФКР є:

26.3.1. Комітет з проведення змагань.

26.3.2. Комітет арбітрів.

26.3.3. Комітет зі зв’язків з ЗМІ.

26.4. За рішенням Виконавчого комітету ФФКР можуть утворюватися інші постійні комітети, комісії, робочі групи.

СТАТТЯ 27. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ

27.1. За поданням голови ФФКР Виконавчий комітет обирає Голів постійних комітетів, заступників голів комітетів та необхідну кількість членів кожного комітету на чотирирічний термін.

27.2. Голови комітетів працюють під керівництвом заступника голови ФФКР, погоджують з ним найважливіші питання, регулярно інформують про стан справ у комітетах. Голова представляє комітет та несе відповідальність за його роботу.

27.3. Члени Виконавчого комітету ФФКР можуть бути присутніми на засіданні комітетів.

ГЛАВА VI.

ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАТТЯ 28. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

28.1. Відповідно до чинного законодавства ФФКР може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї Статутної діяльності.

28.2. ФФКР може набувати право власності:

28.2.1. На кошти та майно, передане членами ФФКР або державою в установленому порядку.

28.2.2. На добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб.

28.2.3. На майно, придбане за рахунок власних коштів.

28.3. Постійним джерелом формування власних коштів ФФКР є:

28.3.1. Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування.

28.3.2. Членські та вступні внески (доходи від основної діяльності).

28.3.3. Грошові внески колективних членів ФФКР, футбольних клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою ФФКР.

28.3.4. Грошові надходження від ІФФФ.

28.4. У власності ФФКР можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФФКР, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

28.5. ФФКР самостійно і незалежно:

28.5.1. Здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її вищий керівний орган – Конференцію ФФКР або через інші органи ФФКР в межах їх повноважень.

28.6. Кошти на майно ФФКР використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

28.7. ФФКР, її колективні члени, створені нею установи, організації, підприємства тощо зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в органах державної

податкової інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

СТАТТЯ 29. КОШТОРИС ФФКР

29.1. Кошторис надходжень та витрат ФФКР складається на кожний фінансовий рік.

29.2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом ФФКР.

СТАТТЯ 30. ФІНАНСОВИЙ РІК

30.1. Фінансовий рік ФФКР починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

ГЛАВА VІІ.

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 31. ДИСЦИПЛІНАРНА ЮРИСДИКЦІЯ

31.1. Дисциплінарні заходи покарання можуть прийматись у випадку неспортивної поведінки, невиконання Правил гри, порушення і невиконання діючого Статуту ФФКР, регламентів, рішень і директив ФФКР.

31.2. Дисциплінарні санкції мають право застосовувати тільки такі органи:

31.2.1. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФКР .

31.2.2. Апеляційний комітет ФФКР.

31.3. Будь-які правові дії, що регламентуються цим Статутом, не можуть подаватись на розгляд інших органів ФФКР та судів.

 

СТАТТЯ 32. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

32.1. До членів ФФКР або їх представників у відповідності з Дисциплінарними Правилами і Дисциплінарним Регламентом ФФКР, який розробляє і затверджує Виконавчий комітет ФФКР, можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, а саме:

32.1.1. Попередження.

32.1.2. Суворе попередження.

32.1.3. Грошовий обов’язковий внесок.

32.1.4. Анулювання результатів матчів.

32.1.5. Присудження перемоги команді-супернику без проведення гри.

32.1.6. Позбавлення турнірних очок.

32.1.7. Проведення гри без глядачів.

32.1.8. Заборона проведення гри на конкретному стадіоні.

32.1.9. Проведення гри на стадіоні в іншому місці.

32.1.10. Виключення команди (клубу) зі складу учасників змагань.

32.1.11. Виключення зі складу ФФКР.

32.2. По відношенню до окремих осіб – членів ФФКР (фахівців, тренерів, офіційних осіб та інших) можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

32.2.1. Попередження.

32.2.2. Суворе попередження.

32.2.3. Грошовий обов’язковий внесок.

32.2.4. Усунення на певну кількість ігор на визначений або невизначений термін часу.

32.2.5. Відсторонення від виконання своїх обов’язків на визначений або невизначений термін часу.

СТАТТЯ 33. ДИСЦИПЛІНАРНІ ДОКУМЕНТИ ФФКР

33.1. Виконавчий комітет ФФКР розробляє та затверджує у відповідності до нормативних документів ІФФФ:

33.1.1. Дисциплінарний Регламент ФФКР.

33.1.2. Дисциплінарні Правила ФФКР.

ГЛАВА VІІІ

ЮРИСДИКЦІЯ

СТАТТЯ 34. ВИЗНАННЯ СТАТУТУ ФФКР

34.1. Кожний колективний член ФФКР повинен включити до свого Статуту положення, у відповідності з яким член ФФКР, його клуби, гравці або керівники погоджуються визнавати і керуватись Статутом ФФКР та виконувати рішення ФФКР.

34.2. Посилання робиться на статті 31-35 Статуту ФФКР, які конкретизують:

34.2.1. Розгляд та рішення щодо всіх спірних питань та інцидентів спортивного характеру в ФФКР, які виникають між ФФКР та членами ФФКР, їх клубами, гравцями і офіційними особами, відносяться до виключної юрисдикції Контрольно-дисциплінарного комітету ФФКР.

34.2.2. Розгляд всіх апеляцій на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФКР, які виникають між ФФКР та її членами, клубами, гравцями і офіційними особами, а також між ними самими, підпадають виключно під юрисдикцію Апеляційного комітету ФФКР.

34.3. Кожен колективний (індивідуальний) член ФФКР повинен направити в ФФКР чітке підтвердження у вигляді письмової декларації, що він прийняв до відома і виконання вимоги Статей 31-3 Статуту ФФКР.

СТАТТЯ 35. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ В ФФКР

35.1. Розгляд та рішення по всіх спірних питаннях спортивного характеру в ФФКР, які виникають між ФФКР, членами ФФКР, клубами, гравцями або керівниками, підпадають виключно під юрисдикцію юридичних органів ФФКР.

ГЛАВА IX.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 36. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

36.1. Виконавчий комітет ФФКР має право приймати рішення з усіх питань, які не передбачені цим Статутом, при цьому такі рішення приймаються у відповідності з існуючими положеннями ФФКР та 1ФФФ. При відсутності таких положень, рішення приймаються Виконавчим комітетом ФФКР, виходячи із принципів законності та справедливості.

36.2. ФФКР взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями (що не є її членами), їх спілками, юридичними особами, закордонними та міжнародними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства України, відповідних угод, взаємоповаги та невтручання у внутрішні справи.

36.3. ФФКР визнає керівну роль ІФФФ в питаннях розвитку футболу і дотримується її вимог та регламентуючих документів.

СТАТТЯ 37. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФФКР

37.1. Припинення діяльності (розпуск або ліквідація) ФФКР здійснюється тільки за рішенням не менше як 4/5 делегатів Конференції або за рішенням суду.

37.2. У випадку реорганізації, реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється відповідно до законодавства України.

37.3. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, яка  діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

СТАТТЯ 38  . НАБУТТЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ

38.1. Цей Статут в новій редакції із змінами та доповненнями прийнятий на ІІІ–й Конференції ФФКР 27 лютого 2010 року в м. Калуші і набуває чинності з дня його державної реєстрації.

 

You have no rights to post comments